Algemene Voorwaarden

Leuk dat je mee wilt gaan op een Boundless workation of evenement! Wij streven ernaar om al onze deelnemers unieke en positieve ervaringen te bezorgen. Om aan wederzijdse verwachtingen te voldoen volgen hier de huisregels en algemene voorwaarden die van toepassing zijn op al onze aangeboden diensten.

DE HUISREGELS

1. Respect voor elkaar is een belangrijke kernwaarde van Boundless. Het Boundless team is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar. Uitwisseling van persoonlijke verhalen zal vertrouwelijk worden behandeld. 2. Onze locaties zijn rookvrij. Wel kan er gerookt worden op buitenlocaties zoals het terras, indien dit geen overlast veroorzaakt aan andere deelnemers die op dat moment aanwezig zijn. Drugsgebruik is tijdens een Workation of evenement niet toegestaan. 3. Huisdieren mogen helaas niet mee, maar feestbeesten wel! 4. Boundless heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens de Workation een ‘thuis’ te geven. Behandel de locatie en haar omgeving met zorg, zoals je eigen huis.

Algemene Voorwaarden

Toepasbaarheid
 1. Boundless verzorgt workations en evenementen in Nederland en in het buitenland voor ondernemers op het gebied van bedrijfsgroei, persoonlijke groei en ontspanning. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Boundless aangeboden workations en evenementen. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle deelnemers aan een van de door ons aangeboden diensten.
Boekings- en annuleringsvoorwaarden: Workations
 1. Op het moment van verzenden van een boekingsaanvraag voor een Workation gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden en de betaling van het voor de betreffende Workation verschuldigde bedrag. De boekingsaanvraag gaat via de website van Boundless.
 2. Voor boekingsaanvragen die gedaan zijn langer dan 90 dagen vóór de vertrekdag van een Workation, geldt een aanbetaling van 25% van het totaalbedrag van de betreffende Workation. De resterende 75% dient via de webwinkel van Boundless worden gedaan. De betaling van het totale bedrag dient uiterlijk 90 dagen voor aanvang van de Workation plaats te vinden.
 3. Bij niet tijdige betaling heeft Boundless het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn betalingsverplichting.
 4. Bij boekingen minder dan 90 dagen voor aanvang dient het totale bedrag per omgaande betaald te worden via de webwinkel van Boundless. Na ontvangst van de betaling is de inschrijving pas definitief. De prijzen vermeld op de website zijn exclusief BTW.
 5. Indien de boeking door de deelnemer wordt geannuleerd, zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:
  1. Bij annulering vanaf de 90ste kalenderdag (inclusief) tot de 60ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom. 
  2. Bij annulering vanaf de 60ste kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag of later: de volledige reissom. Er wordt hierbij geen geld teruggegeven.
 6. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het controleren of een annulering door Boundless op tijd en in goede orde is ontvangen.
 7. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte Workation bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de Workation aan Boundless zijn doorgegeven.
 8. Boundless heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een Workation.
 9. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Boundless niet opvolgen, kunnen uit de Workation verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van betaalde gelden. Indien deelnemers zich onwel voelen of om andere redenen tijdelijk niet mee kunnen doen aan de activiteiten van het programma, hebben geen recht op vergoedingen van de gemiste programma onderdelen.
 10. Boundless adviseert de deelnemers om een reisverzekering en annuleringsverzekering af te sluiten.
 11. Boundless heeft het recht een Workation te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de organisatoren of overmacht. In geval van annulering door Boundless heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde geld, wat Boundless binnen 5 werkdagen zal overmaken. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
 12. Boundless heeft het recht het programma van een Workation te wijzigen zonder opgaaf van redenen. De wijziging dient wel in lijn te zijn met het programma waarvoor de deelnemer geboekt heeft.
 13. Boundless organiseert de kamerindeling van de accommodatie op basis van de beschikbare kamers. Deze indeling zal bij aankomst bij de accommodatie aan de wederpartij worden meegedeeld. Het aangeven van voorkeuren/ligging is mogelijk maar niet bindend voor Boundless. Het Boundless team streeft ernaar om de wensen van de deelnemer zo goed mogelijk te vervullen.
Boekings- en annuleringsvoorwaarden: Evenementen in Nederland
 1. De reservering van een plek voor een Boundless evenement in Nederland zal via de webwinkel van Boundless gaan indien anders vermeld. Betaling vindt plaats middels online betaling via de webwinkel. Na ontvangst van de betaling is de reservering pas definitief. De prijzen vermeld op de website zijn exclusief BTW.
 2. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte evenement bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang van het evenement aan Boundless zijn doorgegeven.
 3. Het teruggavebeleid van ticketkosten indien een deelnemer annuleert zal op de specifieke evenementen pagina worden vermeld.
 4. Boundless heeft het recht een evenement te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de organisatoren of overmacht. In geval van annulering door Boundless heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde geld, wat Boundless binnen 5 werkdagen zal overmaken. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
Aansprakelijkheid
 1. Deelname aan een Workation of evenement is geheel op eigen risico. Boundless is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
 2. Indien en voor zover de aanbieder onverhoopt toch aansprakelijk is voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst, dan is de aansprakelijkheid altijd beperkt tot de prijs, exclusief BTW en exclusief alle overige heffingen, rechten en/of lasten, die de deelnemer pro rato heeft voldaan.
 3. Behalve indien en voor zover uit bepalingen van dwingend recht inzake productaansprakelijkheid anders mocht voortvloeien en behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Boundless, is iedere aansprakelijkheid van Boundless voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte producten en/of geleverde diensten uitdrukkelijk uitgesloten. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de deelnemer de schade binnen 48 uur nadat deze bekend is schriftelijk bij Boundless meldt. De bewijslast voor de geleden schade berust bij de deelnemer.
 4. Eventuele aansprakelijkheid van Boundless is te allen tijde beperkt tot direct veroorzaakte schade en is tevens te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van Boundless wordt vergoed.
 5. Ten aanzien van producten en diensten die Boundless van een derde heeft betrokken of door een derde laat verrichten, zullen de op de desbetreffende transactie toepasselijke contracts- en/of garantiebepalingen ook gelden voor de klant.
 6. De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal deze dit onmiddellijk laten weten aan de begeleider.
Beeld- en geluidsopnames
 1. Boundless behoudt zich het recht tot het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens de evenementen en/of workations en deze te gebruiken voor eigen promotieactiviteiten.
 2. Het maken van beeld- en of geluidsopnamen door deelnemers is gedurende een workshop uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Boundless en de andere deelnemers.
Workshop materiaal
 1. Verstrekte informatie/handouts of readers die verstrekt worden tijdens een workation of evenement mogen niet anders worden gebruikt dan voor persoonlijke studie. Het is niet toegestaan de handouts of readers te gebruiken voor commercieel gebruik of te kopiëren ten behoeve van derden. Het auteursrecht en eigendomsrecht berusten bij Boundless.
Geschillen en klachten
 1. Boundless streeft ernaar om de ervaring van elke deelnemer tot een positieve ervaring te maken. Mochten er desondanks omstandigheden zijn waarover de deelnemer een klacht wilt indienen, dan kan dit schriftelijk en gemotiveerd kenbaar worden gemaakt aan de directie. Boundless doet er alles aan om samen met de deelnemer zo spoedig mogelijk tot een passende oplossing te komen.
 2. Op de rechtsverhouding tussen Boundless en de deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de deelnemer in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.

Ready to become Boundless?

Er zijn nog tickets beschikbaar voor de Workation van 28 oktober - 3 november op Gran Canaria. Bekijk nu het programma!